Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

1. บทนำ

บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด(ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “GWM จรัญสนิทวงศ์” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) รับทราบถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ชม/ผู้เยี่ยมชม/ผู้ใช้ (“ท่าน”) ในการเข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของเรา และเห็นความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงเล็งเห็นความเชื่อใจที่ท่านมีให้แก่เรา ประกาศทางกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ/นโยบาย”) จะอธิบายว่าเราตั้งใจจะทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบ้างและเราตั้งใจจะเข้าถึงท่านอย่างไรจากข้อมูลดังกล่าว

ดังนั้น เราขอให้ท่านได้โปรดอ่านนโยบายนี้โดยละเอียดก่อนการเข้ามเว็บไซต์นี้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ช่วย AI และ/หรือ การติดต่อหรือดำเนินการใดๆ กับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, WeChat, Line, Email, SMS, โทรศัพท์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ (“ช่องทางโซเชียลมีเดีย”)

นโยบายนี้มุ่งหมายจะชี้แจงการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่จะได้ระบุต่อไปในที่นี้) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเฉพาะเจาะจงตามนโยบายนี้ ในการนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมระหว่างท่านกับเราเท่านั้น

เมื่อกดปุ่มตกลง ท่านตกลงว่าท่านได้อ่าน ยอมรับ และให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายและหนังสือฉบับนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น ชื่อ อายุ วันเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล (“อีเมล”) ที่ตั้ง เลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโทคอล (“ไอพี”) การใช้ข้อมูล คุกกี้ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

(ก) เมื่อท่านเข้าถึง ใช้ และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

(ข) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มและเอกสารให้แก่เรา ไม่ว่าที่ส่งมาในรูปแบบไฟล์ทางคอมพิวเตอร์หรือเป็นเอกสารกระดาษ

(ค) เมื่อท่านเข้าทำสัญญา ให้เอกสารหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา

(ง) เมื่อท่านโพสต์ความคิดเห็น ยื่นข้อร้องเรียน หรือร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา ไม่ว่าผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย

(จ) เมื่อท่านสื่อสารกับเราผ่านบริการผู้ช่วย AI

(ฉ) เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือผู้ใช้งานอื่นผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย และ

(ช) เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลอื่น

4. มูลฐานตามกฎหมาย

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมูลเหตุทางกฎหมายดังต่อไปนี้เท่านั้น

(ก)การปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา

(ข) ความยินยอม: เมื่อท่านให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้แก่การประมวลผลนี้ในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่กระทบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนมีการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวของท่าน)

(ค)หน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ: เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ

(ง)ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเรา โดยจะรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของเราดังกล่าวนี้กับประโยชน์ของท่านและสิทธิขั้นพื้นฐาน

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) ติดต่อและสื่อสารกับท่านโดยการส่งข้อความ อีเมล ไปรษณีย์ หรือโดยรูปแบบอื่น หรือส่งจดหมายข่าวซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการอาจปรากฏบนหน้าซองหรือกล่องที่ใช้จัดส่ง

(ข) จดจำการความชอบของท่านเพื่อการบริหารจัดการและการปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขาย การตลาด การโฆษณา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริการหลังการขาย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการอื่นใดของเรา (“การบริการ”) เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา

(ฃ) แจ้งการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา

(ค) ให้การบริการของเราแก่ท่าน

(ฅ) อนุญาตให้เราติดต่อท่านผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย, SMS, รวมถึงโทรศัพท์ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับสินค้าและบริการของเรา

(ฆ) รวบรวมสถิติหรือฐานข้อมูลของท่านเพื่อการใช้งานภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ การให้บริการผู้ช่วย AI และจัดให้มีการบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละคนมากขึ้น

(ง) ช่วยในการประเมินการบริการของเราเพื่อการปรับปรุงหรือการแก้ไขเว็บไซต์ การบริการ หรือการตรวจสอบภายใน

(จ) ตอบข้อซักถามของท่าน ดำเนินการตามคำสั่ง หรือ อนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจง

(ฉ) รักษาไว้ซึ่งฐานข้อมูลของเราและการสำรองข้อมูล และเพื่อการสื่อสารระหว่างเรากับท่าน

(ช) ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน และ/หรือดำเนินการตามขั้นตอน คำขอของท่าน หรือ การเข้าทำสัญญา

(ซ) ป้องกันความปลอดภัยของเว็บไซด์และแอปพลิเคชัน

(ฌ) สื่อสารกับท่าน และ กำหนดความฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละบุคคล

(ญ) ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารข้อมูลส่งเสริมการขาย

(ฎ) ดำเนินการด้านความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูล รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงอันมิชอบสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และป้องกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

(ฏ) จัดทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรอบสอบและเพื่อให้เข้าใจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า และ

(ฐ) วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการที่กล่าวมาข้างต้น

6. การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เรารับรองว่าเราจะไม่ขาย ให้ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกรายใด เว้นแต่ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง:

(ก)บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แสดงไว้ในนโยบายนี้
(ข) กลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้แทน หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เราว่าจ้างให้สนับสนุนธุรกิจของเราและบริการที่เราจัดให้แก่ท่าน ตัวอย่างเช่น ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี การจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นในการจัดให้บริการแก่ท่านในนามของเราตามคำสั่งของเราเท่านั้น กล่าวคือ จะไม่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
(ค) บริษัทที่จัดให้บริการ ตัวอย่างเช่น บริการด้านการตลาด การโฆษณา การดำเนินการจดทะเบียนออนไลน์ การดำเนินการชำระเงิน การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม และการปรับปรุงเว็บไซต์ เราจะโอนข้อมูลสถิติและการใช้ข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
(ง) ผู้ซื้อบริษัท หรือผู้รับโอนที่เข้าร่วมในการปรับปรุงโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การขายหรือการโอนสินทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะโอนชุดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซื้อบริษัทหรือผู้รับโอนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
(จ) บุคคลภายนอกอื่นที่ได้รับความยินยอมจากท่าน
(ฉ) ผู้จัดงานอีเวนต์และบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการซื้อขายหรือการจัดงานอีเวนต์ให้ลุล่วง ผู้จัดงาน
อีเวนต์และบุคคลอื่นนั้นอาจใช้ข้อมูลที่เราให้ โดยใช้ในลักษณะตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้จัดงานอีเวนต์หรือของบุคคลดังกล่าว
(ช) บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สืบสิทธิประโยชน์ในธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้าบุคคลดังกล่าวต้องการข้อมูลลูกค้าเช่นว่านั้นเพื่อจัดให้บริการและจัดให้ประสบการณ์แก่ลูกค้าที่ดีขึ้น หรือถ้ามีการขายธุรกิจส่วนหนึ่งส่วนใดของ GWM จรัญสนิทวงศ์ ในกรณีนั้น เราอาจให้รายชื่อลูกค้าของเราตามที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น
(ซ) บุคคลใดที่ให้บริการแก่เราด้านการสอบบัญชี กฎหมาย การปฏิบัติการ หรือบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เมื่อใดก็ตามที่สามารถกระทำได้ เราจะให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตกลงเป็นหนังสือที่จะยึดถือข้อมูลไว้เป็นความลับ ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และส่งคืนหรือทำลายข้อมูลเมื่อได้จัดให้บริการเรียบร้อยแล้ว
(ฌ) หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด หรือบุคคลอื่นตามที่เราเห็นว่าจำเป็นตามสมควรเพื่อปกป้องความปลอดภัยของ (1) บุคคล (2) สาธารณะ/ประเทศ/ชาติ หรือ (3) ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ GWM จรัญสนิทวงศ์ และ/หรือ เว็บไซต์นี้

ถ้าท่านได้เคยให้ที่อยู่อีเมล์แก่เราและไม่ประสงค์จะได้รับการแจ้งทางอีเมล์จากเราอีกต่อไป ท่านสามารถเอาชื่อของท่านออกจากรายชื่ออีเมล์ของเราได้คลิก ยกเลิกการลงทะเบียน (unsubscribe) ในอีเมล์ที่ท่านได้รับจากเรา

7. ข้อมูลที่อ่อนไหว

ถ้าท่านได้แบ่งปันข้อมูลใดดังกล่าว เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลภูมิศาสตร์ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะแบ่งปันต่อไปก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามคำขอขอท่าน หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมของท่านให้ลุล่วงเท่านั้น นอกจากนี้ เราจะไม่ขอข้อมูลที่อ่อนไหวใด ตัวอย่างเช่น หมายเลขเครดิตการ์ด หมายเลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ ผ่านทางอีเมล์เด็ดขาด การกระทำดังกล่าวเรียกว่า
“ฟิชชิง” ซึ่งเป็นการหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล คำขอใดเช่นว่าที่ส่งมาทางอีเมลไม่ควรได้รับการตอบกลับ ท่านยังอาจพิจารณาอัปเดตการตั้งค่าอีเมลของท่านเพื่อบล็อกแหล่งที่ส่งอีเมลนั้นมาด้วย

8. ความปลอดภัยของข้อมูล

เรารับรองว่าเราจะรวบรวม เก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมและสมเหตุผลในการจัดให้ความปลอดภัย ป้องกันการเข้าถึง ป้องกันการใช้โดยไม่ชอบ การเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกรายใดที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะจัดให้มีมาตรการที่เท่าเทียมกับมาตรการของเรา

เราจะเก็บและดำเนินการให้ผู้จัดให้บริการของเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี อินเทอร์เน็ตมิใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยเด็ดขาดให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งเข้ามายังเว็บไซต์ได้ เราจะใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อจัดให้ความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ถึงกระนั้น ถ้าหากท่านส่งข้อมูลใดให้แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่อยู่อีเมล ท่านได้ส่งมาด้วยความเสี่ยงของท่านเอง

เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันและไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่ท่านอาจเปิดเผยผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านได้ยอมรับนัยยะธรรมชาติของความปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และตกลงให้ GWM จรัญสนิทวงศ์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ เว้นแต่ GWM จรัญสนิทวงศ์ ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่อหรือโดยเจตนาในการฝ่าฝืนหน้าที่ของเราตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. คุกกี้

คุกกี้คือชิ้นส่วนข้อมูลที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้คุกกี้ไม่อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดจนกว่าผู้ใช้จะให้ข้อมูลนั้น (ดูตามที่จะกล่าวต่อไป) ถ้าท่านปฏิเสธหรือลบคุกกี้ ท่านอาจยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปได้ ข้อบกพร่องประการเดียวคือท่านจะถูกจำกัดให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ท่านอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนข้อเสนอพิเศษหรือไม่อาจเข้าร่วมในการแข่งขันที่อาจจัดขึ้น คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมคลิกสตรีมของผู้ใช้ของเรา การดำเนินการนี้ทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายความสนใจของท่านได้ดีขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ท่านในการใช้เว็บไซต์ของเรา

GWM จรัญสนิทวงศ์ เก็บรักษาเว็บล็อกมาตรฐานที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดด้วย

ล็อกเหล่านี้อาจประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

  • โดเมนอินเทอร์เน็ต ประเภทของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
  • เลขที่อยู่ไอพีของท่าน (คอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับการจัดสรรเลขที่อยู่ไอพีให้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเล่นอินเทอร์เน็ต) เลขที่อยู่ไอพีของท่านอาจเป็นเลขที่อยู่ไอพีคงที่ (static ip) หรือไอพีไดนามิก (dynamic ip) เลขที่อยู่ไอพีคงที่อาจทำให้ระบุตัวตนของท่านได้ ส่วนเลขที่อยู่ไดนามิกนั้น ปกติแล้วจะไม่สามารถทำให้ระบุตัวบุคคลได้
  • วันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชม
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านกดลิงก์เชื่อมต่อมา

GWM จรัญสนิทวงศ์ ใช้ข้อมูลเว็บล็อกและคลิกสตรีมเพื่อช่วยให้เราออกแบบเว็บไซต์ของเรา ระบุฟีเจอร์ยอดนิยมของเว็บไซต์ของเรา และทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้/ผู้เยี่ยมชมของเรามากขึ้น เว็บล็อกจะบันทึกเป็นไฟล์แบบเรียงลำดับ และปกติแล้วเราจะไม่พยายามระบุตัวบุคคลจากล็อกเหล่านี้ อย่างไรก็ดี เราอาจใช้เว็บล็อกเพื่อระบุตัวบุคคลที่พยายามเจาะเข้ามา ทำลาย บุกรุก หรือทำให้เว็บไซต์ของเราเสียหาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลเว็บล็อกกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายถ้าเราเชื่อว่ามีหลักฐานหรือเป็นไปได้ว่าจะเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐ รัฐ หรือท้องถิ่น

โฆษณาของ GWM จรัญสนิทวงศ์ ที่เว็บไซต์อื่นที่มิใช่ของ GWM จรัญสนิทวงศ์ อาจจัดให้บริการโดยผู้ให้บริการของ GWM จรัญสนิทวงศ์ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้นของท่าน ปกติแล้วเราจะไม่พยายามเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับท่านเป็นการเฉพาะตัวเว้นแต่ในสถานการณ์ตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น เราเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราปรับแต่งและจับกลุ่มเป้าหมายโฆษณาของเราให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของลูกค้าของเรา ถ้าท่านประสงค์จะเลือกออกจากการติดตามโฆษณาของเราที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ GWM จรัญสนิทวงศ์ ท่านสามารถเลือกกดออกได้จากเว็บไซต์นี้

โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ของเรา โดยปกติแล้ว อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จะตั้งค่าให้ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ในเวลาใดก็ได้ ท่านสามารถควบคุมว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน (โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อหาวิธีปิดการใช้งานคุกกี้)

10. ลิงก์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่า GWM จรัญสนิทวงศ์ ไม่รับผิดชอบต่อทางปฏิบัติในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นดังกล่าวนั้น เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราตระหนักในเรื่องนี้เมื่อผู้ใช้ได้ออกจากหน้าเว็บไซต์ของเราไป และให้ผู้ใช้อ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

11. สิทธิของท่าน

เรารับรองว่าในระหว่างการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังนี้
(ก) เพิกถอนความยินยอมใดที่ได้ให้ไว้แก่เรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(ข) ร้องขอการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา หรือร้องขอให้มีการเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
(ค) คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมมาโดยปราศจากความยินยอมของท่านที่จำเป็นในการเก็บรวบรวมนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง เว้นแต่เรามีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน
(ง) ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 ก. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นแก่วัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป
 ข. เมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเมื่อเราไม่มีมูลฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยดังกล่าว หรือ
 ค. เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(จ) ร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมนั้นอีกต่อไป และ
(ฉ) ร้องขอให้เราทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านข้างต้นและสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ โดยส่งคำขอและ/หรือข้อซักถามของท่านมาที่อีเมล์ privacy-policy@gwmcharan.com

ในกรณีใดดังกล่าวข้างต้น เราอาจร้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวบุคคลของท่านโดยจัดส่งสำเนาเอกสารที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยถูกต้องให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเราได้และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะดำเนินการให้บรรลุผลตามคำขอของท่านโดยไม่ชักช้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอดังกล่าว
ในกรณีที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลโดยเร็ว

12. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว หากเราไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราจะไม่ตัดสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งเตือนให้ทราบอย่างชัดแจ้งเพื่อขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง (รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่เพียง การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือการแจ้งเตือนพิเศษในหน้าเว็บไซต์และอีเมล) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขจะมีผลตั้งแต่วันที่เผยแพร่ หากท่านยอมรับคำชี้แจงที่แก้ไข จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นฉบับล่าสุดและมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  เราจะเก็บนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับก่อนหน้าไว้ และแสดงไว้ที่ด้านท้ายของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด เพื่อไว้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงของท่าน

13. ข้อความสงวนสิทธิ

ข้อมูล รูปภาพ สี และรายละเอียดที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราได้แสดงไว้เป็นแนวทางทั่วไปของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เราเสนอขาย ถึงแม้เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว แต่เรามิได้ให้คำรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะเชื่อถือได้ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ในบางกรณี รูปภาพของต้นแบบในต่างประเทศอาจแสดงไว้เป็นแนวทาง ดังนั้น GWM จรัญสนิทวงศ์ ไม่ยอมรับความรับผิดจากความเสียหายไม่ว่าในประเภทใดที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

ภาพประกอบ ภาพถ่าย และรายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้อ้างอิงตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด ชิ้นส่วนยานพาหนะบางรายการไม่สามารถแสดงในภาพถ่ายบางภาพได้ ยานพาหนะบางรายการอาจแสดงไว้โดยมีอุปกรณ์เสริมด้วย ท่านจะต้องดูยานพาหนะจริงเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์

ลิงก์ใด (นอกเหนือจากลิงก์เว็บไซต์ของเรา) และข้อมูลใดที่มาจากเว็บเสิร์ชเอนจินนั้นได้จัดไว้ให้โดยไม่มีค่าบริการ และไม่ควรตีความเป็นการรับรองหรือการรับประกันจาก GWM จรัญสนิทวงศ์ ในความถูกต้องของข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์ตามลิงก์นั้น

GWM จรัญสนิทวงศ์ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามต่อสื่อลามกอนาจาร หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ความลับที่จำกัดการเข้าถึง หรือเนื้อหาหรือสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมไม่ว่าในรูปแบบใด ที่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วหรือบุคคลภายนอกอาจอัปโหลดเข้าสู่เว็บไซต์/หน้าเพจโซเชียลมีเดีย ไมโครไซต์ หรือหน้าเพจสปอนเซอร์

การส่งข้อมูลในลักษณะนี้ทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตจาก GWM จรัญสนิทวงศ์ และ GWM จรัญสนิทวงศ์ จะใช้ความพยายามของเราอย่างดีที่สุดเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวออกจากหน้าเว็บในทันทีที่ได้รับแจ้งเรื่อง GWM จรัญสนิทวงศ์ ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อการกระทำ การไม่กระทำ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดของ GWM จรัญสนิทวงศ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลักษณะและช่วงเวลาสำหรับโอกาสในการใช้ gwmcharan.com และความผิดปกติ การละเมิดการรับประกัน หรืออันตรายหรือความเสียหายที่ได้รับเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของ GWM จรัญสนิทวงศ์

14. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

ที่ GWM จรัญสนิทวงศ์ เรามีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่เป็นมืออาชีพสูงสุด เป็นทางการ และคำนึงถึงหลักคุณธรรม เราไม่เรียกเก็บ/ยอมรับเงินหรือเงินประกันจำนวนใดจากผู้หางานไม่ว่าในขั้นตอนใดในกระบวนการคัดเลือก อีเมล์เกี่ยวกับงานที่ส่งจากเราอย่างถูกต้องจะส่งจากบัญชีอีเมลของบริษัทที่มีชื่อโดเมน

GWM จรัญสนิทวงศ์ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางใดก็ตามต่อความสูญเสียใดที่อาจเกิดขึ้นแก่สาธารณชนรายใดโดยเหตุที่บุคคลดังกล่าวได้ติดต่อกับบุคคล/องค์กรที่ฉ้อฉลที่เสนอตำแหน่งงานเท็จและหลอกลวงในนามของเรา และชักชวนให้มีการสมัครงานที่กำหนดให้ผู้หางาน/ผู้สมัครต้องจ่ายค่าดำเนินการและ/หรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยส่งอีเมล์เท็จหรือโทรศัพท์หลอกลวง ประชาชนควรหลีกเลี่ยงคำกล่าวอ้างใดที่บอกว่าจะจัดให้เข้าทำงานกับเราได้ ถ้าบุคคลใดได้รับการติดต่อเสนอให้งานหรือโทรศัพท์เรียกสัมภาษณ์งานในนามของเราเพื่อแลกกับการชำระเงินหรือผลประโยชน์อื่น เราขอแนะนำอย่างเด็ดขาดมิให้ตอบกลับ

15. ติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมใดที่ให้ไว้ หรือใช้สิทธิใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นสำหรับแต่ละกรณี

———————————————————————————–

เวอร์ชั่น 1.0            อัปเดตล่าสุด: 12 ตุลาคม 2564